सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

माडी नगरपालिकाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

स्वास्थ्यजन्य मेशिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको BOQ फारम

कागतीको कलमी बिरुवा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र फारम

कागतीको कलमी बिरुवा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

पोखरी ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी सूचना