FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि स्नातक करारको अन्तीम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

युवा प्रतिभा खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याकंनको अन्तीम नतिजा सम्बन्धमा

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंनको अन्तीम नतिजा सम्बन्धमा

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना

करार शिक्षक छनौट परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना