सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

Lumpy Skin Disease लम्पी स्किन डिजिज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

कृषक समुह दर्ता / नविकरण बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

माडी नगरपालिका वडा कार्यालय सबै, न्यूनतम रोजगारीमा संग्लन हुनको लागि निवेदन दिने वारेको सूचना प्रकाशन तथा निवेदन संकलन सम्बन्धमा

न्युनतम रोजगारीमा संग्लन हुनको लागि निवेदन दिने वारेको सूचना