माडी नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभामा उपस्थित महानुभावहरु