न्युनतम रोजगारीमा संग्लन हुनको लागि दिने निवेदनको ढांचा