सूचना तथा समाचार

माडी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभा समापनको अवसरमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ती

कृषि अधिकृत,मत्स्य प्राविधिक,साईट सुपरभाईजर,हेभी स.चा.र हल्का सवारी चालकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लिईने परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा

परिक्षा समय तालिका

विभिन्न पदमा सेवा करारमा कर्मचारी पद पूर्तिका लागि प्राप्त दरखास्तहरु मध्ये स्वीकृत नामावली(स.क.अपरेटर वाहेक)

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत साइट सुपरभाइजर चौथो तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम