सूचना तथा समाचार

कृषि अधिकृत,मत्स्य प्राविधिक,साईट सुपरभाईजर,हेभी स.चा.र हल्का सवारी चालकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लिईने परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा

परिक्षा समय तालिका

विभिन्न पदमा सेवा करारमा कर्मचारी पद पूर्तिका लागि प्राप्त दरखास्तहरु मध्ये स्वीकृत नामावली(स.क.अपरेटर वाहेक)

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत साइट सुपरभाइजर चौथो तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत मत्स्य प्राविधिक पाचौ तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम