सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लिईने परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा

परिक्षा समय तालिका

विभिन्न पदमा सेवा करारमा कर्मचारी पद पूर्तिका लागि प्राप्त दरखास्तहरु मध्ये स्वीकृत नामावली(स.क.अपरेटर वाहेक)

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत साइट सुपरभाइजर चौथो तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत मत्स्य प्राविधिक पाचौ तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत कृषि अधिकृत छैठौ तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गतका हेभि सवारी चालक तथा हलुका सवारी चालक छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम